Activitats esportives

20,00€
Sotstítol: L'entrada reduïda s'aplicarà als següents col·lectius: infants entre 5 i 12 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones jubilades, persones amb discapacitat inferior al 65% i pensionistes.

Abonament de 10 entrades amb entrada reduïda 

A l'accés es comprovarà si la persona compleix amb la tarifa seleccionada.

Ordenança núm. 11. Taxa per serveis a les instal·lacions esportives municipals